O konferencii

55. konferencia vodohospodárov v priemysle

55. konferencia
vodohospodárov
v priemysle Prednáškové bloky (Hotel Sitno Vyhne) (Mapa)

Konferencia vodohospodárov v priemysle s viac ako 50 ročnou tradíciu

Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch a na prevenciu, nápravu a postihy v prípadoch environmentálnych škôd.

Viac info
Miesto konania:

SITNO Forest Resort, Vyhne 103, 966 02 Vyhne, Slovenská Republika, www.hotelsitno.sk

Termín konania:

11. až 13. novembra 2024

Témy konferencie:
 • Nová legislatíva v oblasti vodného hospodárstva
 • Nové trendy a technológie pri nakladaní s vodami
 • Prevádzkové a energetické úspory vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch
 • Smernica o priemyselných emisiách a cirkulárna ekonomika vo vodnom hospodárstve
 • Zdroje priemyselného znečistenia vôd a vplyv environmentálnych záťaží
 • Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva
 • Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Zmeny neregulovaných platieb a poplatkov za užívanie vôd
 • Aktuálne témy SIŽP a enviropolície vo vzťahu na vodné hospodárstvo
 • Balneológia a vypúšťanie termálnych a osobitných vôd
 • Využitie umelej inteligencie vo vodnom hospodárstve

Kontakt:

Kontaktná osoba:
Ing. Vanda Dubová, PhD.
Predseda prípravného výboru:
Ing. Július Hétharši, CSc.
Podpredseda prípravného výboru:
Ing. Andrej Kasana, PhD.

Zoznam členov prípravného výboru:

 • Ing. Zuzana Balková, EKO-IN, Dvorníky
 • RNDr. Anna Bohers, PhD., MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mikuláš Bugis, U. S. Steel Košice
 • Ing. Marcela Domčeková, SIŽP
 • Ing. Vanda Dubová, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter Guliš, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír Hlavačka, PhD., EVH s.r.o. Bratislava
 • Ing. Pavel Jech, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej Kasana, PhD., VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P.
 • Ing. Ivana Mahríková, PhD., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna Marčeková, vodohospodárka, emeritná inšpektorka SIŽP
 • Ing. Mária Marková, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír Novák, Sekcia vôd MŽP SR
 • Ing. Mária Nováková, ZSD a.s. Bratislava
 • RNDr. Anna Patschová, PhD., VÚVH Bratislava
 • Ing. Miroslav Selecký, SVP š.p. Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam Ťahúňová, ZSNP a.s., Ekoservis s.r.o. Žiar nad Hronom
 • Ing. Slavomíra Udičová, IKŽ Ministerstvo zdravotníctva SR

Hlavní spoluorganizátori konferencie:

HORE