Novinky

Spoločenský večer

Spoločenský večer

V rámci spoločenského večera sa môžu účastníci konferencie tešiť na vystúpenie Sláčikového kvarteta Adventure Strings (www.adventurestrings.sk) v zložení Slavomír Glos-1. husle, Ivo Remenec-2. husle, Klaudia Remencová-violončelo a Roman Rusňák-viola. Po sláčikovom koncerte sa o dobrú atmosféru bude starať kapela FORUM-TRNAVA (https://kapela-forum.webnode.sk/) v osvedčenom zložení Vladimír Köver - spev-bassgitara-harmonika, Miroslav Landrišič - spev-klávesy-kontrabass, Tomáš Fekete-trúbka-spev a Šimon Bašovský-saxofón-spev-percusie.

Program konferencie

Program konferencie

Podrobný program konferencie je súčasťou pozvánky, ktorú si môžete stiahnuť ako pdf súbor na adrese http://www.vodohospodari.sk/pdf/50-konferencia-vodohospodarov-POZVANKA-Final.pdf

Pozvánka a prihláška na konferenciu

Pozvánka a prihláška na konferenciu

Vážení záujemcovia o účasť na konferencii. V súčasnosti začíname rozosielať oficiálnu pozvánku na 50. konferenciu vodohospodárov v priemysle. Ak by Vám pozvánka nebola v najbližších dňoch doručená poštou, prosím kontaktujte sekretariát konferencie, aby sme to mohli napraviť. V prípade Vášho záujmu nájdete v sekcii "Prihláška" na adrese www.vodohospodari.sk/prihlaska voľne stiahnuteľné súbory vo formáte "*.pdf", v ktorých sa nachádza verzia pozvánky určená pre tlač (v prípade tlače je potrebné tlačiť obojstranne s otáčaním pri kratšej strane listu) a taktiež prihláška s organizačnými pokynmi.

Katedra ZEI - 65. výročie na 50. konferencii VVP

Katedra ZEI - 65. výročie na 50. konferencii VVP

K jubilejnej konferencii vodohospodárov v priemysle sa svojím jubileom pripája ako spoluorganizátor konferencie aj STU, Stavebná fakulta, Katedra environmentálneho a zdravotného inžinierstva, ktorá si v tomto roku pripomína 65. výročie založenia katedry, a ktorá je dominantným a stabilným partnerom pri výchove vysokoškolských študentov pre potreby priemyselných podnikov, vodární a kanalizácií, projektantov a dodávateľov zdravotechnických stavieb a pod. Pedagogická a vedecká profilácia Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva je formulovaná základnými vednými disciplínami ako sú: vodárenstvo a úprava vôd, stokovanie a čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo, environmentálne inžinierstvo a svojou profiláciou sa podieľa na riešení základných problémov stratégie udržateľného rozvoja. Vedeckovýskumná a odborná práca katedry je rozvíjaná v súlade so súčasnými svetovými trendmi a potrebami výchovno-vzdelávacieho procesu a spoločenskej praxe. Výskum na Katedre je orientovaný do oblasti redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie, využívania prírodných materiálov pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia, vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu, optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody, spojenie Európskeho výskumu v oblasti predpovedania a riešenia vodnej a pôdnej erózie a ich vplyve na kvalitu vody a ekosystém. Katedra za celú svoju existenciu vychovala takmer 3000 absolventov denného inžinierskeho a doktorandského štúdia, z ktorých sa mnohí každoročne zúčastňujú konferencií vodohospodárov v priemysle.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení záujemcovia a účastníci konferencie. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je HEKAS s.r.o., so sídlom Švabinského 17, 851 01 Bratislava, IČO: 36 695 432. V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu: stavar@pobox.sk. O účastníkoch konferencie spracúvame bežné osobné údaje, a to tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a fotografické podobizne. Poskytnutie a spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na účasť na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle. Osobné údaje účastníkov konferencie môžu byť zverejnené v rozsahu fotografických podobizní účastníkov konferencie bez identifikácie osôb zachytených na fotografických podobizniach na účely informovania verejnosti o konferencii, môžu byť poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí, najmä zamestnávateľovi účastníka konferencie alebo inej osobe, ktorá účastníka na konferenciu vyslala, výnimočne môžu byť poskytnuté aj iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem HEKAS s.r.o.

Spustenie novej webovej stránky

Spustenie novej webovej stránky

Aby sme priblížili naše aktivty bližšie k Vám, rozhodli sme sa pre modernizáciu našej pôvodnej webstránky. V prvom rade bolo pre nás dôležité, aby bol web responzívny - a teda sa prispôsobil telefónom, tabletom a počítačovým obrazovkám vo všetkých veľkostiach. O spoluprácu sme požiadli firmu WEBCENTRUM s.r.o Videli sme ich prácu a oslovili sme ich s jasnou predstavou o tom, ako by mal nový web vyzerať. Komplente dokončený sme ho spustili v polovici mája.

Pribudla nová trasa exkurzie na priehradu Rozgrund

Pribudla nová trasa exkurzie na priehradu Rozgrund

Prípravný výbor konferencie rozhodol, že okrem prehliadky systému vodného hospodárstva v podniku potravinárskeho priemyslu Pivovar STEIGER a.s. vo Vyhniach, sa uskutoční aj prehliadka historickej priehrady Rozgrund s vodárenskou nádržou v správe SVP š.p. OZ Banská Bystrica a úpravne pitnej vody v majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Prípravný výbor potvrdil termín konferenice

Prípravný výbor potvrdil termín konferenice

Na zasadnutí prípravného výboru 50. konferencie vodohospodárov v priemysle, ktoré sa konalo 15. marca 2018 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave bol stanovený termín konania konferencie v dňoch 12.-14. november 2018 (pondelok – streda) v hoteli Sitno vo Vyhniach.

HORE