Novinky

Úspešné obnovenie dlhoročnej tradície

Úspešné obnovenie dlhoročnej tradície

53. konferencia vodohospodárov v priemysle úspešne nadviazala na 51. ročník, ktorý sa konal v roku 2019, nakoľko pandémia znemožnila konanie 52. ročníka v roku 2020 (organizátori v roku 2020 pre vodohospodárov zabezpečili videoprezentácie na najaktuálnejšie témy hlavne z oblasti legislatívy, SIŽP a enviropolície) a v roku 2021 sa vzhľadom na pretrvávajúce pandemické opatrenia podarilo uskutočniť 52. ročník konferencie len online formou. Na 53. ročníku si viac ako 210 účastníkov konferencie spolu s prednášajúcimi a s reklamnými partnermi mohlo osobne vymeniť skúsenosti, diskutovať a aj neformálne preberať aktuálne legislatívne aj odborné témy vodného hospodárstva priemyselných podnikov. Organizačný výbor konferencie už čoskoro začne pripravovať 54. ročník konferencie, preto aj touto cestou prosíme vodohospodárov, aby sa s dôverou obracali na členov prípravného výboru a zasielali im návrhy na témy a okruhy problémov, na ktorých vysvetlenie, riešenie a prezentovanie na nasledujúcej konferencii budú organizátori zabezpečovať tých najlepších odborníkov.

Spoločenský večer

Spoločenský večer

V rámci spoločenského večera sa môžu účastníci konferencie tešiť na vystúpenie Sláčikového kvarteta Adventure Strings (www.adventurestrings.sk) v zložení Slavomír Glos-1. husle, Ivo Remenec-2. husle, Klaudia Remencová-violončelo a Roman Rusňák-viola. V rámci tomboly bude možné vyhrať okrem iného aj CD z excelentnej produkcie Sláčikového kvarteta Adventure Strings. Po sláčikovom koncerte sa o dobrú atmosféru bude starať kapela FORUM-TRNAVA (https://kapela-forum.webnode.sk/) v osvedčenom zložení Vladimír Köver - spev-bassgitara-harmonika, Miroslav Landrišič - spev-klávesy-kontrabass, Tomáš Fekete-trúbka-spev a Šimon Bašovský-saxofón-spev-percusie.

Program konferencie je zverejnený

Program konferencie je zverejnený

Program konferencie je zverejnený na podstránke "PROGRAM" - na linku http://www.vodohospodari.sk/media/program/pozvanka_53KVP.pdf

Záštita ministra životného prostredia

Záštita ministra životného prostredia

S potešením Vám oznamujeme, že pán minister životného prostredia Ján Budaj udelil záštitu nad pripravovanou 53. konferenciou vodohospodárov v priemysle.

53. konferencia vodohospodárov v priemysle 2022

53. konferencia vodohospodárov v priemysle 2022

Vážené účastníčky a účastníci konferencií vodohospodárov v priemysle, veríme, že pandemická situácia umožní v roku 2022 návrat k prezenčnej forme našej konferencie, preto bol na zasadnutí prípravného výboru 53. konferencie vodohospodárov v priemysle pre rok 2022 stanovený termín konania konferencie v dňoch 7.-9. novembra 2022 (tradične pondelok až streda) v hoteli Sitno vo Vyhniach. V najbližších dňoch dôjde k úprave a aktualizácii www stránok konferencie (dôjde k zmene z minuloročného 52. ročníka na aktuálne pripravovaný 53. ročník).

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení záujemcovia a účastníci konferencie. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je HEKAS s.r.o., so sídlom Švabinského 17, 851 01 Bratislava, IČO: 36 695 432. V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám prosím na e-mailovú adresu: stavar@pobox.sk. O účastníkoch konferencie spracúvame bežné osobné údaje, a to tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a fotografické podobizne. Poskytnutie a spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na účasť na konferencii vodohospodárov v priemysle. Osobné údaje účastníkov konferencie môžu byť zverejnené v rozsahu fotografických podobizní účastníkov konferencie bez identifikácie osôb zachytených na fotografických podobizniach na účely informovania verejnosti o konferencii, môžu byť poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí, najmä zamestnávateľovi účastníka konferencie alebo inej osobe, ktorá účastníka na konferenciu vyslala, výnimočne môžu byť poskytnuté aj iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem HEKAS s.r.o.

HORE