Novinky

http://www.vodohospodari.sk/52-konferencia

http://www.vodohospodari.sk/52-konferencia

V dňoch 9. až 11. novembra 2020 sa mala uskutočniť 52. konferencia vodohospodárov v priemysle. Nebolo a naďalej nie je možné zrealizovať tohtoročný 52. ročník konferencie vodohospodárov v priemysle, no vzhľadom na aktuálny dynamický vývoj vo vodnom hospodárstve a v legislatíve počas roku 2020, pripravujeme pre Vás na adrese http://www.vodohospodari.sk/52-konferencia videonahrávky (ako aj na youtube kanáli https://www.youtube.com/channel/UC2g2rHFuM9arQxpUWgU3jUQ) o aktuálnych kľúčových vodohospodárskych témach.

Presun 52. konferencie na rok 2021

Presun 52. konferencie na rok 2021

Vážené účastníčky a účastníci konferencií vodohospodárov v priemysle. Vzhľadom na problémy spôsobené vírusovou pandémiou považujeme v súčasnosti za najrozumnejšie presunúť pôvodne tohtoročný 52. ročník konferencie vodohospodárov v priemysle na november roku 2021. Celý prípravný výbor konferencie mrzí, že sa tento rok spolu nestretneme, no o to viac sa budeme tešiť na stretnutie s Vami v roku 2021 a čas navyše využijeme na to, aby sme pre Vás pripravili o to lepšiu a kvalitnejšiu konferenciu. Ing. Július Hétharši, CSc. predseda prípravného výboru

Spoločenský večer

Spoločenský večer

V rámci spoločenského večera sa môžu účastníci konferencie tešiť na vystúpenie Sláčikového kvarteta Adventure Strings (www.adventurestrings.sk) v zložení Slavomír Glos-1. husle, Ivo Remenec-2. husle, Klaudia Remencová-violončelo a Roman Rusňák-viola. Po sláčikovom koncerte sa o dobrú atmosféru bude starať kapela FORUM-TRNAVA (https://kapela-forum.webnode.sk/) v osvedčenom zložení Vladimír Köver - spev-bassgitara-harmonika, Miroslav Landrišič - spev-klávesy-kontrabass, Tomáš Fekete-trúbka-spev a Šimon Bašovský-saxofón-spev-percusie.

Pozvánka a program konferencie

Pozvánka a program konferencie

Podrobný program konferencie je súčasťou pozvánky, ktorú si môžete stiahnuť ako pdf súbor na adrese http://www.vodohospodari.sk/media/program/PozvankaKompletna.pdf

ÚČASTNÍCKE POPLATKY na 51. ročníku konferencie

ÚČASTNÍCKE POPLATKY na 51. ročníku konferencie

Pre záujemcov o účasť na konferencii, ktorých personálne útvary si potrebujú s väčším predstihom naplánovať náklady na vložné, zverejnil prípravný výbor účastnícke poplatky. Vložné bez DPH je 165,- € (s DPH 198,- €), cena za zborník bez DPH je 20,- € (s DPH 24,- €) a cena za zborník + digitálna forma na USB Flash 32 GB bez DPH je 35,- € (s DPH 42,- €). Cena za ubytovanie je v zmysle cenníka SITNO forest resort (https://www.hotelsitno.sk/).

Alternatívna trasa exkurzie so sfáraním do bane

Alternatívna trasa exkurzie so sfáraním do bane

Exkurzia bude zameraná na nakladanie s banskými vodami so sfáraním do podzemia v banskom múzeu v prírode. Banské múzeum v prírode je umiestnené západne od centra Banskej Štiavnice, cca 1 km v smere na Levice. Rozkladá sa v malebnom údolí pod tajchom Klinger. Už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. V povrchovej expozícii sa nachádza Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj, priemiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle. Prehliadku podzemia absolvujete vystrojený prilbou, plášťom a lampou, čo je jedinečný zážitok. www.muzeumbs.sk

Nová trasa exkurzie na odkalisko ZSNP

Nová trasa exkurzie na odkalisko ZSNP

Prípravný výbor vybral novú trasu exkurzie pre 51. ročník konferencie, ktorá povedie na zrekultivované odkalisko ZSNP. Odkalisko (Kalové pole) vzniklo v minulosti ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Po skončení výroby oxidu hlinitého ostalo približne 10 miliónov ton kalu a alkalická voda, ktorej tu podľa hydrogeologického prieskumu v roku 2005 bolo 1,2 milióna kubických metrov. Výstavba bentonitovej-podzemnej tesniacej steny v rokoch 1991-1997, zabránila únikom alkalickej vody z Kalového poľa do podzemných vôd a pôd v okolí odkaliska, no zároveň ročne pribúdalo približne 80 000 kubických metrov zrážkovej vody, ktorá sa následne v odkalisku kontaminovala. ZSNP začalo v roku 2001 alkalickú vodu spracúvať, pričom po vstupe nového majiteľa v roku 2002 boli postupne vybudované dve nezávislé technológie na vysokej technickej úrovni zamerané na čistenie vody. V roku 2006 bola prijatá nová koncepcia rekultivácie odkaliska, ktorej najvýraznejšou časťou bolo zabezpečenie nepriepustnosti povrchu odkaliska. Celá plocha odkaliska je dnes pokrytá tesniacimi prvkami zatiahnutými až za bentonitovú stenu. ZSNP počas rekultivácie vybudoval monitorovací systém a stav odkaliska pravidelne monitoruje. Na sanáciu Kalového poľa bolo vynaložených celkom 53 miliónov eur, väčšinou z vlastných zdrojov. Je to najväčšia investícia na odstránenie starej environmentálnej záťaže v rámci súkromných firiem na Slovensku. http://www.zsnp.sk/genPage.php?id=34.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení záujemcovia a účastníci konferencie. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je HEKAS s.r.o., so sídlom Švabinského 17, 851 01 Bratislava, IČO: 36 695 432. V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu: stavar@pobox.sk. O účastníkoch konferencie spracúvame bežné osobné údaje, a to tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a fotografické podobizne. Poskytnutie a spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na účasť na 51. konferencii vodohospodárov v priemysle. Osobné údaje účastníkov konferencie môžu byť zverejnené v rozsahu fotografických podobizní účastníkov konferencie bez identifikácie osôb zachytených na fotografických podobizniach na účely informovania verejnosti o konferencii, môžu byť poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí, najmä zamestnávateľovi účastníka konferencie alebo inej osobe, ktorá účastníka na konferenciu vyslala, výnimočne môžu byť poskytnuté aj iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem HEKAS s.r.o.

Prípravný výbor potvrdil termín konferencie

Prípravný výbor potvrdil termín konferencie

Na zasadnutí prípravného výboru 51. konferencie vodohospodárov v priemysle, ktoré sa konalo 29. januára 2019 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave bol stanovený termín konania konferencie v dňoch 11.-13. novembra 2019 (tradične pondelok až streda) v hoteli Sitno vo Vyhniach."

HORE