O konferencii

54. konferencia vodohospodárov v priemysle

54. konferencia
vodohospodárov
v priemysle Prednáškové bloky (Hotel Sitno Vyhne) (Mapa)

Konferencia vodohospodárov v priemysle s viac ako 50 ročnou tradíciu

Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch a na prevenciu, nápravu a postihy v prípadoch environmentálnych škôd.

Viac info
Miesto konania:

SITNO Forest Resort, Vyhne 103, 966 02 Vyhne, Slovenská Republika, www.hotelsitno.sk

Termín konania:

6. až 8. novembra 2023

Témy konferencie:
 • Nová legislatíva v oblasti vodného hospodárstva
 • Nové trendy a technológie pri nakladaní s vodami
 • Prevádzkové a energetické úspory vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch
 • Znižovanie nákladov vodného hospodárstva priemyselných podnikov
 • Odpady na úpravniach, čistiarňach vôd a na vodných stavbách
 • Environmentálny fond a podpora vodného hospodárstva zadržiavania vôd
 • Aktuálne témy SIŽP a enviropolície vo vzťahu na vodné hospodárstvo
 • Prevádzka malých vodných elektrární a energetických zdrojov v priemyselných podnikoch

Kontakt:

Kontaktná osoba:
Ing. Vanda Dubová, PhD.
Predseda prípravného výboru:
Ing. Július Hétharši, CSc.

Zoznam členov prípravného výboru:

 • Ing. Zuzana BALKOVÁ, EKO-IN, Dvorníky
 • RNDr. Anna BOHERS, PhD., MŽP SR Bratislava
 • doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD., MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Mikuláš BUGIS, U.S.Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter GULIŠ, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Ing. Roman HAVLÍČEK, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Vladimír HLAVAČKA, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel JECH, emeritný GR ASPEK
 • Ing. Andrej KASANA, PhD., Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Mgr. Art. Tamara LESNÁ, Envirofond
 • Ing. Ivana MAHRÍKOVÁ, PhD., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Anna MARČEKOVÁ, vodohospodár
 • Ing. Mária MARKOVÁ, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZSD, a.s., Bratislava
 • RNDr. Anna PATSCHOVÁ, PhD., VÚVH Bratislava
 • prof. RNDr. Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam ŤAHÚŇOVÁ, ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel VIRÁG, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica

Hlavní spoluorganizátori konferencie:

HORE