O konferencii

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

51. konferencia
vodohospodárov
v priemysle Prednáškové bloky (Hotel Sitno Vyhne) (Mapa)

Konferencia vodohospodárov v priemysle s viac ako 50 ročnou tradíciu

Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch a na prevenciu, nápravu a postihy v prípadoch environmentálnych škôd.

Viac info
Miesto konania:

SITNO Forest Resort, Vyhne 103, 966 02 Vyhne, Slovenská Republika, www.hotelsitno.sk

Termín konania:

11.11.2019 – 13.11.2019, (pondelok - streda)

Témy konferencie:
 • Nová legislatíva v oblasti vodného hospodárstva
 • Nové trendy pri nakladaní s vodami
 • Nové technológie v úprave a čistení vôd
 • Využívanie dažďových vôd v priemyselných podnikoch
 • Prevádzka a ekonomika vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch
 • Globálne zmeny klímy a ich dopad na priemyselné podniky
 • Recyklácia vyčistených odpadových vôd v priemysle

Kontakt:

Kontaktná osoba:
Ing. Vanda Dubová, PhD.
Predseda prípravného výboru:
Ing. Július Hétharši, CSc.

Zoznam členov prípravného výboru:

 • Ing. Zuzana BALKOVÁ, EKO – IN, Dvorníky
 • Ing. Mikuláš BUGIS, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 • Doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD., MZ SR Bratislava, IKŽ
 • Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o.
 • Ing. Peter GULIŠ, Slovnaft a.s., Bratislava
 • Ing. Vladimír HLAVAČKA, PhD., EVH SK s.r.o., Bratislava
 • Ing. Pavel JECH, odborník na priemyselnú ekológiu
 • Ing. Andrej KASANA, PhD., VV š.p., úsek TBD
 • Ing. Ivana MAHRÍKOVÁ, PhD., Asociácia vodárenských spoločností
 • Ing. Peter Belica, CSc., riaditeľ odboru kvality vôd VÚVH
 • Ing. Anna MARČEKOVÁ, SIŽP Bratislava
 • Ing. Mária MARKOVÁ, PhD., Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
 • Ing. Vladimír NOVÁK, MŽP SR Bratislava
 • Ing. Mária NOVÁKOVÁ, ZSE, a.s., Bratislava
 • Doc. RNDr. Ivona ŠKULTÉTYOVA, PhD., Katedra ZEI SvF STU Bratislava
 • Ing. Miriam ŤAHÚŇOVÁ, ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
 • Ing. Pavel VIRÁG, SVP š.p., Banská Štiavnica
 • Ing. Helena ŽILOVÁ, LECOL, spol. s r.o., Rajec
 • Ing. Viliam Višacký, PhD., vedecko-výskumný odborník

Hlavní organizátori konferencie:

HORE