Program

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pripravovaná náplň programu

51. medzinárodnej konferencie vodohospodárov v priemysle v roku 2019

  • Prednáškové bloky (hotel SITNO vo Vyhniach).
  • Posterové prezentácie a panelové diskusie (hotel SITNO vo Vyhniach).
  • exkurzia zameraná na nakladanie s banskými vodami so sfáraním do podzemia v banskom múzeu v prírode, www.muzeumbs.sk
  • Prehliadka zrekultivovaného odkaliska ZSNP, Odkalisko (Kalové pole) vzniklo v minulosti ako dôsledok výroby oxidu hlinitého z bauxitu. Po skončení výroby oxidu hlinitého ostalo približne 10 miliónov ton kalu a alkalická voda, ktorej tu podľa hydrogeologického prieskumu v roku 2005 bolo 1,2 milióna kubických metrov. Výstavba bentonitovej-podzemnej tesniacej steny v rokoch 1991-1997, zabránila únikom alkalickej vody z Kalového poľa do podzemných vôd a pôd v okolí odkaliska, no zároveň ročne pribúdalo približne 80 000 kubických metrov zrážkovej vody, ktorá sa následne v odkalisku kontaminovala. ZSNP začalo v roku 2001 alkalickú vodu spracúvať, pričom po vstupe nového majiteľa v roku 2002 boli postupne vybudované dve nezávislé technológie na vysokej technickej úrovni zamerané na čistenie vody. V roku 2006 bola prijatá nová koncepcia rekultivácie odkaliska, ktorej najvýraznejšou časťou bolo zabezpečenie nepriepustnosti povrchu odkaliska. Celá plocha odkaliska je dnes pokrytá tesniacimi prvkami zatiahnutými až za bentonitovú stenu. ZSNP počas rekultivácie vybudoval monitorovací systém a stav odkaliska pravidelne monitoruje. Na sanáciu Kalového poľa bolo vynaložených celkom 53 miliónov eur, väčšinou z vlastných zdrojov. Je to najväčšia investícia na odstránenie starej environmentálnej záťaže v rámci súkromných firiem na Slovensku. http://www.zsnp.sk/genPage.php?id=34.
  • Spoločenský večer.
HORE